اعضای هیئت مدیره

مصطفی جهانبانی

شریک و رئیس هیئت مدیره موسسه

عضو شورای راهبردی

مدیر حسابرسی

m.jahanbani@dayarahyaft.com


علی امانی

شریک و مدیر عامل

عضو شورای راهبردی

مدیر حسابرسی

a.amani@dayarahyaft.com


مهدی سوادلو

شریک و عضو هیئت مدیره موسسه

عضو شورای راهبردی

مدیر حسابرسی

m.savadloo@dayarahyaft.com


کاظم محمدی 

عضو هیئت مدیره

شریک موسسه

مدیر حسابرسی

k.mohammadi@dayarahyaft.com


احمد حسنی

عضو هیئت مدیره

شریک موسسه

مدیر حسابرسی

a.hassani@dayarahyaft.com


سید جمیل خباز سرابی 

عضو هیئت مدیره

شریک موسسه

مدیر حسابرسی

sj.khabbaz@dayarahyaft.com


خسرو واشقانی فراهانی 

عضو هیئت مدیره

شریک موسسه

مدیر حسابرسی

kh.vasheghani@dayarahyaft.com

 

 


قالب وردپرس خريد هاست طراحي سايت